Kontakt

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
tel. 0-22 628 58 62, fax 0-22 629 16 17

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000176397, Regon: 013131640, NIP: 526-221-92-97