W roku akad. 2020/21 studiowało w Polsce 84 689 studentów zagranicznych ze 189 krajów, czyli o 2495 więcej niż rok wcześniej (wzrost o 3 %). Szczegółową ich charakterystykę w podziale na kraje pochodzenia, uczelnie i kierunki studiów zawiera raport Studenci zagraniczni w Polsce 2021, który został opublikowany po raz 12. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – w ramach prowadzonego wspólnie z KRASP programu „Study in Poland”. Raport oparty jest na danych GUS i oprócz osób kształcących się na studiach kończących się dyplomem uwzględnia również studentów uczestniczących w co najmniej rocznych programach mobilnościowych, z Erasmusem+ na czele. Korzysta również z danych OECD, UNESCO i Project Atlas. W najbliższych dniach raport zostanie wysłany do uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland". Będzie go można również zamówić odpłatnie w naszym sklepie internetowym. Jaki obraz umiędzynarodowienia wyłania się z raportu?

Kluczowa jest potwierdzenie, że – mimo pandemii – liczba studentów zagranicznych w Polsce wzrasta. W roku akademickim 2020/21 było ich 84 689 ze 189 krajów, czyli o 2495 więcej niż rok wcześniej (wzrost o 3 %). Zagraniczni studenci stanowią obecnie 6,95 % ogółu studentów w naszym kraju (dwanaście lat temu było ich zaledwie 0,82%, a w roku akademickim 2016/17 roku – 4,88%). Trend wzrostowy utrzymuje się od 2005 roku, czyli od uruchomienia przez KRASP i Fundację Edukacyjną Perspektywy wieloletniego programu „Study in Poland”.

Wzrost współczynnika umiędzynarodowienia, wynoszący 6,95%, wynika z tego, iż na polskich uczelniach studiuje więcej zagranicznych studentów. W poprzednich latach wpływał na to również spadek liczby studentów w Polsce, jednak w ubiegłym roku liczba studentów nieznacznie wzrosła. W roku akademickim 2020/21 studiowało w Polsce łącznie 1 218 046 osób – to ponad 14 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Dominującą grupę na uczelniach polskich stanowią studenci z Ukrainy i Białorusi. W roku akademickim 2020/21 roku pobierało w Polsce naukę 38 473 Ukraińców oraz 9739 Białorusinów. To kolejny wzrost liczby studentów z Białorusi, natomiast od dwóch lat nieznacznie spadła liczba studentów z Ukrainy. Największe znaczenie dla studentów z tych krajów ma szeroka oferta kierunków studiów i programów nauczania, a także poziom polskich wykładowców. Nie bez znaczenia są m.in. takie czynniki jak bliskie sąsiedztwo, przynależność Polski do UE czy podobna kultura.

Wysoka jakość kształcenia to kryterium istotne również dla innych nacji, które decydują się na studia w Polsce. Wśród nich są Hindusi, którzy zajmują trzecią pozycję pod względem liczby studiujących obcokrajowców w Polsce (2563) oraz Turcy (1973). Ich liczba spadła odpowiednio o 825 i 230 osób w stosunku do roku poprzedniego.

Coraz bardziej zainteresowani nauką w Polsce są studenci z Azji. Do Polski na studia przyjeżdża coraz więcej osób z Chin (1609) i Tajwanu (923). W porównaniu z poprzednim rokiem znacząco wzrosła liczba studentów z Kazachstanu (jest ich 1554), z Uzbekistanu (1546) i z Azerbejdżanu (1416). Natomiast od pięciu lat spada liczba Szwedów (753) na polskich uczelniach, którzy studiują najczęściej na uczelniach medycznych. Kierunki medyczne wybiegają także studenci z Norwegii i (1321) i Stanów Zjednoczonych (692), a ich liczba także nieco spadła.

.

Studia stacjonarne podjęło w Polsce 73,2 tys. cudzoziemców (86,5%). Blisko jedna trzecia wszystkich cudzoziemców (24,5 tys.) wybrała uczelnie w województwie mazowieckim. Spośród 14,8 tys. absolwentów cudzoziemców najwięcej, tak jak w przypadku studentów, pochodziło z Ukrainy (51,7%), Białorusi (8,7%) i Indii (6,9%). Ponad połowę absolwentów cudzoziemców stanowiły kobiety (55,3%). Studia stacjonarne ukończyło 65,5% cudzoziemców, a najwięcej osób ukończyło studia na kierunkach z grupy biznes, administracja i prawo (34,3% ogólnej liczby absolwentów cudzoziemców).

W roku akademickim 2020/21 po raz pierwszy na polskich uczelniach rozpoczęli studia studenci z Nauru, Nowej Kaledonii i Reunionu.

W analizowanym roku znacznie wzrosła liczba studentów z Afryki, prawdopodobnie jest to efekt nauki zdalnej. Jeśli na uczelniach nadal będzie można studiować w tym trybie, należy spodziewać się dalszych wzrostów liczy studentów z tego regionu. Obserwowana jest szybka tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi studentów z Chin. Obecnie studiuje ich w Polsce 1609, czyli o 117 więcej niż w poprzednim roku.

Kolejnym przyszłościowym rynkiem dla polskich uczelni jest Kazachstan. W roku akademickim 2019/20 kształciło się w Polsce 1554 studentów z tego kraju. Ich liczba konsekwentnie rośnie z roku na rok. Kazachowie dużą wagę przykładają do wykształcenia. Poszukują więc nowych możliwości związanych ze studiami za granicą i wymianą studencką.

W roku akademickim 2020/21 o 13 proc. (do 1416 osób) wzrosła liczba studentów z Azerbejdżanu, w roku 2016/2017 na polskich uczelniach studiowało tylko 281 studentów z tego kraju. Podobnie jest ze studentami z Uzbekistanu, których liczba od 2016 roku wzrosła z 280 do 1546 osób.

Jak można zamówić raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”?

Należy wypełnić Formularz zamówienia