Konsorcjum ENHANCE składające się z 7 uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej, Politechniki w Berlinie, RTWH w Aachen, Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu, Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim, Politechniki w Mediolanie i Politechnika w Walencji złożyło 26 lutego 2020 r. wniosek w programie Komisji Europejskiej "Uniwersytety europejskie".

Dążenie do osiągnięcia statusu wysokiej klasy jednostek badawczych, wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, uelastycznienie oferty dla studentów, doktorantów, kadry naukowej i administracyjnej oraz ograniczenie barier biurokratycznych – to cele, które przyjęły uczelnie współpracujące w konsorcjum. Politechnika Warszawska przystąpiła do konsorcjum 21 listopada 2019 r., podpisując porozumienie w Mediolanie.

Plan zakłada wykorzystanie trzyletniego finansowania w celu stworzenia systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej na wszystkich uczelniach konsorcjum. Oznacza to m.in. ułatwienie studentom wyboru programów studiów z oferty każdej uczelni partnerskiej z gwarancją wzajemnego uznania efektów uczenia się.

Studenci będą mogli skorzystać z internetowych kursów przygotowanych przez uczelnie partnerskie, tworzyć międzynarodowe grupy projektowe współpracujące online, a także uczestniczyć w warsztatach i szkołach letnich.

Udział w konsorcjum ENHANCE jest dla Politechniki Warszawskiej szansą na współpracę z uczelniami partnerskimi w zakresie innowacyjnych metod kształcenia, wspólnego rozwiązywania problemów naukowych i technologicznych oraz realizację projektów w obszarze umiędzynarodowienia uczelni – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Ważnym elementem strategii konsorcjum jest nacisk na kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, a także wykorzystywanie wiedzy i nowoczesnych technologii z myślą o korzyściach, jakie mogą one przynieść społeczeństwom.

Planowane działania w ramach konsorcjum pozostają w ścisłym związku z planem realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej.

Źródło: www.pw.edu.pl