Priorytetowym celem Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita jest budowanie pozycji Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego o niekwestionowanej wysokiej pozycji w Polsce oraz na świecie, a także optymalne wykorzystanie potencjału trzech uczelni w obszarze edukacyjnym, badawczym i rozwojowym celem uzyskania efektu synergii.

Przykładem może tu być transformacja uniwersytetów we Francji, która zaowocowała powołaniem związku uczelni w roku 2015 i ostatecznie utworzeniem Paris-Saclay University w roku 2019. W efekcie tych działań, Uniwersytet Paris-Saclay ulokował się na 14. miejscu na świecie w rankingu 2020 Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Jesteśmy świadkami początku podobnego procesu w naszym regionie. We wrześniu 2020 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołany został Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który tworzą trzy największe uczelnie pomorskie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Związek Uczelni jest kierowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i przez pierwsze dwa lata funkcję te pełni prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Priorytetowym celem związku jest budowanie pozycji Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego o niekwestionowanej wysokiej pozycji w Polsce oraz na świecie, a także optymalne wykorzystanie potencjału trzech uczelni w obszarze edukacyjnym, badawczym i rozwojowym celem uzyskania efektu synergii. W przyszłości uczelnie te mogłyby utworzyć jeden, międzynarodowy ośrodek nauki, badań i rozwoju, silnie pozycjonujący Gdańsk w Polsce i za granicą.

Budowanie marki

W pierwszym okresie działalności Związku Uczelni głównym dążeniem jest wypracowanie efektów synergii przede wszystkim na poziomie finansowym, między innymi poprzez racjonalizację kosztów utrzymania trzech uczelni, a także zwiększenie efektywności w zakresie działalności badawczej oraz dydaktycznej. W efekcie długoterminowym powinno to zaowocować zwiększeniem skali działalności uczelni, większą dostrzegalnością na polskim rynku, rozpoznawalnością międzynarodową i finalnie utworzeniem silnej marki Fahrenheit Universities. Jedną z intencji naszych działań jest przyciąganie zdolnych i kreatywnych studentów oraz naukowców, a także stworzenie warunków do tego, żeby pozostali w naszym regionie. Konsolidacja trzech kluczowych uczelni pomorskich powinna się przyczynić do zdynamizowania rozwoju gospodarczego regionu bazującego na wiedzy i innowacji.

Obecnie prace realizowane na trzech uczelniach ukierunkowane są na uwspólnianie działań związanych z utrzymaniem, opracowanie dostępu do zasobów bibliotecznych tych uczelni dla wszystkich naszych pracowników i studentów, opracowanie systemu elastycznego dostępu studentów wszystkich uczelni do akademików czy wspólną realizację usług. W ostatnich miesiącach odbyło się już pierwsze wspólne szkolenie dla naukowców na temat przygotowania publikacji naukowych, a także szkolenie dla pracowników administracyjnych dotyczące zamówień publicznych. Pozwala to na optymalizację kosztów, jak również na zacieśnianie współpracy pomiędzy kadrą naukową, administracyjną i studentami z naszych trzech uczelni. Ważnym wyzwaniem jest intensyfikacja działań w obszarze wspólnych badań interdyscyplinarnych, a także ujednolicenia i racjonalizacji wykorzystania infrastruktury badawczej. Trwają prace nad stroną internetową Związku oraz strategią jego promocji na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Jak przyciągnąć studentów

Jednym z kluczowych elementów jest współpraca z regionalnymi władzami. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku jest opracowywana strategia, która podniesie akademickość Pomorza poprzez zwiększenie liczby studentów polskich i zagranicznych Jednym ze strategicznych wyzwań jest prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, szczególnie na rynkach globalnych.

W ramach realizacji projektu „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” powołano 21 liderów zespołów odpowiedzialnych za różne aspekty integracji uczelni. Wręczenie nominacji odbyło się 12 maja br. podczas spotkania przedstawicieli Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Liderami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostali:

 • prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik Rektora ds. Programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”/ Lider Zespołu ds. określenia obszarów synergii w badaniach naukowych;
 • Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni/ Lider Zespołu ds. przygotowania biura wspólnej organizacji krajowej i zagranicznej przyjeżdżających pracowników i studentów;
 • dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa GUMed, kierująca Sekcją ds. Komunikacji/ Lider Zespołu ds. mediów elektronicznych.

Z Politechniki Gdańskiej liderami zostali:

 • prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji/ Lider Zespołu ds. przygotowania scenariuszy federacyjnych i projektu Statutu Federacji;
 • prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju/ Lider Zespołu ds. prognoz skonsolidowanej uczelni, identyfikacji obszarów synergicznych i warsztatów wdrożeń inicjatyw konsolidacyjnych;
 • Mariusz Miler, kanclerz PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia systemów informatycznych;
 • Anna Kanarska, zastępca kanclerza ds. pracowniczych/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kadrami;
 • Krzysztof Kaszuba, dyrektor CSA PG/ Lider Zespołu ds. konsolidacji w obszarach sportowej działalności uczelni związkowych;
 • dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zasobów bibliotecznych, repozytoriów oraz baz danych bibliograficznych;
 • Piotr Lewandowski, kwestor PG/ Lider Zespołu ds. studium wykonalności integracji systemów księgowych;
 • Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji/ Lider Zespołu ds. strategii medialnej oraz kampanii propagującej ideę działań konsolidacyjnych;
 • dr Agnieszka Lendzion/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kształceniem i platformami nauczania na odległość;
 • Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii/ Lider Zespołu ds. konsolidacji centrów transferu technologii oraz działalności uczelnianych spółek celowych;
 • Katarzyna Zygmunt, kierownik Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów/ Lider Zespołu ds. organizacji biura Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita;
 • Wojciech Łabiak, radca prawny/ Lider Zespołu ds. spraw legislacyjnych i prawnych Związku Fahrenheita;
 • Anna Gerlach, główny specjalista w Biurze Kanclerza/ Lider Zespołu ds. wspólnej obsługi domów akademickich;
 • Ewa Walaszczyk, kierownik Działu Zamówień Publicznych/ Lider Zespołu ds. wspólnych zamówień publicznych.

Z Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jako liderzy biorą udział:

 • prof. Adriana Zaleska-Medynska/ Lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych;
 • prof. Adam Prahl/ Lider Zespołu ds. przygotowania połączenia szkół doktorskich uczelni związkowych; dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/ Lider Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji;
 • Ewa Weronis/ Lider Zespołu ds. ewidencji projektów.

Projekt „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni” wdrażany jest w ramach programu POWER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku

Źródło:  https://ug.edu.pl