– Najtrudniejsze zmiany wdrożyliśmy – zwracał się do pracowników uczelni prof. Arkadiusz Mężyk, prezentując swój program wyborczy p. t.: Politechnika Śląska. Wspólnota, rozwój i prestiż. – Wspólnie zrobiliśmy wiele, zróbmy więcej! – a kolejne lata powinniśmy poświęcić doskonaleniu procesów i zrównoważonemu rozwojowi całej wspólnoty akademickiej oraz dalszemu budowaniu prestiżu Politechniki Śląskiej.

 Wielokrotnie w wypowiedziach o Politechnice Śląskiej, ostatnio z okazji 75. lecia uczelni, rektor Arkadiusz Mężyk podkreślał, że o kierunku rozwoju uczelni decyduje cała wspólnota i tylko od niej zależy, czy będzie to rozwój dynamiczny i zwieńczony sukcesami. Profesor zasygnalizował także, że w nadchodzącej kadencji głównymi zadaniami będzie optymalizacja funkcjonowania uczelni w zakresie realizowanym wewnątrz uczelni, w tym doskonalenia procesu dydaktycznego, oferty dydaktycznej, rozpoznawalności międzynarodowej oraz pełna realizacja programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”.

 Prof. Arkadiusz Mężyk (ur. w 1962 r.) w 1987 r. ukończył mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Zawodowo związany z PŚ od 1987 r., w macierzystej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk technicznych – w 1994 r. tytuł doktora, w 2002 r. doktora habilitowanego, w grudniu 2007 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 2002-2008 zajmował stanowisko prodziekana ds. ogólnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego PŚ, w latach 2012-2016 był dziekanem swojego wydziału. Pełnił obowiązki Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy Naukowej z Polonią oraz Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Realizacji Projektów Dydaktycznych. W 2016 r. został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Śląskiej. W 2018 r. wspólnota akademicka Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi w Rumunii uhonorowała prof. Mężyka godnością Doktora Honoris Causa tej uczelni.

W 2008 r. został powołany do Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”, gdzie od 2009 r. był dyrektorem ds. technicznych, a następnie dyrektorem ds. rozwoju (do 2011). Pełnił także funkcję doradcy Prezesa firmy ROSOMAK S.A. Jednym z efektów jego współpracy z partnerami z branży obronnej było utworzenie w Politechnice Śląskiej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którego był jednym z inicjatorów i którym kierował w latach 2014-2015.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu analizy wrażliwości, dynamiki maszyn, mechatroniki, optymalizacji oraz układów elektromechanicznych. Realizował prace z zakresu dynamiki maszyn, mechatroniki, projektowania pojazdów wojskowych, a także prace związane z zastosowaniem mechatroniki w medycynie.