Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, kierować będzie pracami Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W Radzie będzie także pełnić funkcję przedstawiciela ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski jest prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego, profesorem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UŚ. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, administracyjnym i cywilnym. Od 2003 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Na uczelni pełni także funkcje przewodniczącego Rady Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, wiceprzewodniczącego senackiej komisji organizacji i rozwoju, koordynatora ds. praktyk studenckich na Wydziale Prawa i Administracji. Autor licznych publikacji naukowych.

Zawód radcy prawnego prof. Pietrzykowski wykonuje od 2004 roku. Od 2010 roku jest członkiem Komisji Etyki Krajowej Rady Radców Prawnych. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W latach 2005-2007 był wojewodą śląskim.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!

Zespół "Perspektyw"