Większość duńskiego parlamentu wprowadziła poprawkę do ustawy mającą na celu umożliwienie studentom zagranicznym pozostanie w kraju przez dwa lata od ukończeniu szkoły w celu znalezienia pracy. Proponowana data wdrożenia to 15 kwietnia. Poprawka jeszcze musi zostać zaakceptowana przez Komisję ds. Edukacji i odczytana dwukrotnie w parlamencie.

Obecnie dokument ECS jest wydawany cudzoziemcom podejmującym studia magisterskie lub doktoranckie, ale poprawka pozwala na rozszerzenie tego porozumienia na osoby posiadające tytuł licencjata. Wydłuża również okres składania wniosków o znalezienie pracy z sześciu miesięcy do roku.

Proponowana zmiana przewiduje również przedłużenie o 1 rok karty ECS dla obywateli zagranicznych zatrudnionych na stanowisku związanym z uzyskanym stopniem naukowym. Po okresie ważności dokumentu ECS absolwent może ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Danii na tych samych zasadach, co eksperci zagraniczni ubiegający się o pracę.

Według Duńskiej Agencji ds. Międzynarodowej Rekrutacji i Integracji (SIRI) w latach 2015-2018 wydano 1194 zezwoleń ECS, z których najwięcej skorzystali obywatele z Chin, Stanów Zjednoczonych i Indii. - To duża korzyść dla Danii, gdy ludzie przyjeżdżają tutaj i sami płacą za swoje wykształcenie, a następnie pozostają w Danii, aby pracować. Ale zbyt niewiele osób pozostaje - powiedział minister ds. imigracji i integracji, Mattias Tesfaye.

Źródło: www.universityworldnews.com