Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek do końca 2020 r., jest 20 mln zł.

CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach programu CEUS we współpracy wielostronnej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi z Austrii (Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, FWF), Czech (Grantová Agentura České Republiky, GAČR) oraz Słowenii (Javna Agencija za Raziskovalno Dejavnost Republike Slovenije ARRS). Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, a okres ich realizacji może wynosić 24 lub 36 miesięcy (w przypadku współpracy za Austrią również 48 miesięcy). Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się na początku 2021 r. Terminy naboru wniosków wspólnych i wniosków krajowych wskazane są w ogłoszeniu o konkursie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020

W regionalnej środkowo-europejskiej kooperacji tkwi duży potencjał. Oczywiście ważne jest, aby polscy naukowcy mieli jak najlepsze kontakty z krajami odnoszącymi na polu nauki największe sukcesy, takimi jak USA, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, ale warto również zacieśniać współpracę z krajami naszego regionu, gdzie istnieje dużo bardzo wartościowych ośrodków naukowych. Liczymy, że w przyszłości do partnerstwa będą dołączać kolejne państwa, szczególnie zależałoby nam na Węgrzechmówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Konkurs przeprowadzany będzie z wykorzystaniem procedury agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). Rolę agencji odpowiedzialnej za przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w obrębie swojego konkursu krajowego będzie pełnić FWF, GAČR lub ARRS, a od września 2020 r. – w ramach konkursu OPUS – także NCN.

W NCN do konkursu CEUS-UNISONO przyjmowane będą wnioski krajowe przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej NCN. Wnioski krajowe należy złożyć w systemie informatycznym OSF (https://osf.opi.org.pl), w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy dołączyć wniosek wspólny przygotowany we współpracy z partnerskimi zespołami z zagranicy, złożony wcześniej do agencji wiodącej.

Wnioski złożone w konkursie CEUS-UNISONO będą podlegać ocenie formalnej przeprowadzanej w NCN i w zagranicznych instytucjach partnerskich właściwych dla zaangażowanych w dany projekt zespołów badawczych oraz ocenie merytorycznej przeprowadzanej w agencji wiodącej, zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Środki finansowe dla polskich zespołów badawczych przyznawane będą na realizację tylko tych projektów badawczych, które znajdą się w 20% wniosków najwyżej ocenionych w danym konkursie krajowym agencji wiodącej oraz w przypadku których instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym. Planowana data ogłoszenia pierwszych wyników oceny to druga połowa 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu można odnaleźć w dokumentacji konkursowej na stronie www.ncn.gov.pl.

Źródło: NCN.