Z wielkim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa, rektora Politechniki Opolskiej, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, osoby niezwykle zasłużonej dla umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Mieliśmy zaszczyt współpracować z prof. Tukiendorfem w ramach programu „Study in Poland”, akcji „Dziewczyny na politechniki!”, konkursu "Interstudent" i wielu innych przedsięwzięć organizowanych wspólnie w Polsce i za granicą. We wszystkie działania angażował się z właściwym mu wielkim dynamizmem i wiarą w sukces. Zawsze dotrzymywał słowa, zawsze był też otwarty na współpracę i nowe pomysły. Ufał ludziom, niektórym nawet za bardzo…

Prof. Marek Tukiendorf w roku 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera i rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, która stała się Politechniką Opolską. Specjalizował się w inżynierii i aparaturze chemicznej. W 1996 roku uzyskał tytuł doktora na Politechnice Łódzkiej, a w 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nadany przez Akademię Rolniczą w Lublinie. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2009 roku.

W 2012 roku został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Opolskiej, a cztery lata później powierzono mu tę funkcję na kolejną kadencję. Był człowiekiem niezwykle dynamicznym, zawsze pełnym pomysłów. Koordynował powstanie Centrum Współpracy Polska-Chiny - Instytut Konfucjusza w Opolu i angażował się w budowanie relacji polsko-chińskich. W 2015 roku został mianowany członkiem organizacji Diplomaten International działającej na rzecz integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej.

Większość życia zawodowego związał z Opolem i położył dla tego miasta wielkie zasługi.
 - Dla Opola był obywatelem wybitnym – napisał we wspomnieniu o prof. Tukiendorfie prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski. - Inicjatorem i partnerem wielu niezwykle ważnych działań dla naszej społeczności, że wspomnę choćby powstanie i rozwój Parku Naukowo-Technologicznego oraz Instytutu Fraunhofera. Pełnił bardzo ważną rolę w zachęcaniu firm z całego świata do inwestowania w opolskiej strefie ekonomicznej.

Marka Tukiendorfa nagrodzono m.in. Laurem Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej za wkład w rozwój lokalnego środowiska akademickiego. Otrzymał także tytuł Zasłużonego Obywatela Opola.

Profesor Tukiendorf był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Przewodniczył Kapitule Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent”. Jest autorem blisko 200 publikacji i opracowań.

Jego brak będzie wielką stratą dla wszystkich osób zaangażowanych w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Składamy wyrazy najgłębszego współczucia Bliskim Prof. Marka Tukiendorfa i społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej.

Przyjaciele z Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Perspektywy 10/2016: Pół stulecia - pełny sukces - wywiad z Prof. Markiem Tukiendorfem