Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zmieniła nazwą na Akademia WSB (ang. nazwa WSB University). Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, na skutek uzyskania kolejnych uprawnień do nadawania stopnia doktora, uczelnia może używać określenia Akademia. 

Mimo zmiany nazwy wszelkie zobowiązania uczelni i uprawnienia, m.in. zawarte umowy, wydane postanowienia i decyzje itp. pozostają w mocy. Numer wpisu do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych nie zmienił się – 66.

Akademia WSB kształci specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu. Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misją uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej edukacji.

Z tej okazji władzom oraz całej społeczności akademickiej uczelni składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!

Zespół “Perspektyw”