W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Przed wręczeniem nominacji, wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego mówił o tym, że planując rozwój Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zamierzano nadać jej szczególny status jako instytucji, która odpowiadałaby nie za wąsko rozumianą współpracę uczelni i instytutów naukowych z otoczeniem międzynarodowym, ale za szeroko rozumianą politykę naukową w aspekcie międzynarodowym.

Do zadań Rady będzie należało miedzy innymi: przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi NAWA propozycji i kierunków działania oraz rozwoju Agencji, opiniowanie projektów rocznych planów działania Agencji oraz projektu rocznego planu finansowanego, a także dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania Agencji.

Zaraz po wręczeniu nominacji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, w trakcie którego przedstawiono misje i cele Agencji oraz przedyskutowano planowane działania. W skład Rady NAWA wchodzą przedstawiciele: Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, ministra właściwego ds. nauki, ministra własciwego ds. finansów publicznych, ministra własciwego ds. gospodarki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełen skład Rady NAWA:

  • Dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Przewodniczący Rady)
  • Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak (Z-ca Przewodniczącego Rady)
  • Rafał Siemianowski
  • Prof. dr hab. Marek Konarzewski
  • Prof. Teresa Czerwińska
  • Łukasz Porażyński
  • Prof. Wiesław Banyś
  • Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
  • Adrianna Czarnecka
  • Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

Źródło: nawa.gov.pl