- Spotykamy się tradycyjnie, aby porozmawiać o tym, co się wydarzyło w minionym roku i co się zdarzy w kolejnych latach działania programu „Study in Poland” – powiedział Waldemar Siwiński otwierając naradę. – Chcemy też omówić tak ważną kwestię jak powstanie NAWA, dokonać analizy rynków i określić nasze priorytety na przyszłość.

Prezydent Arkadiusz Wiśniewski podkreślił, że Opole – choć powszechnie kojarzone głównie z festiwalem – to miasto akademickie, przede wszystkim w wymiarze badawczym. – Szanujemy akademicką markę Opola i z satysfakcją odnotowujemy pojawianie się w naszym mieście kolejnych firm, które korzystają z potencjału badawczego i dydaktycznego opolskich uczelni – powiedział prezydent.

Na ten aspekt zwrócił także uwagę prof. Tukiendorf,. – Albo będziemy potrzebni przemysłowi, albo będziemy „produkować” na półki biblioteczne – stwierdził rektor PO, ekspert ds. naukowych kontaktów z Chinami, współprzewodniczący konsorcjum One Belt One Road. Profesor Marek Tukiendorf zaprezentował działania międzynarodowe Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i plany w tej dziedzinie na kolejne lata.

Julia Łysik z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zaprezentowała działania podjęte w ramach programu „Study in Poland” w roku akademickim 2016/17. Program „Study in Poland był obecny m.in. na targach edukacyjnych w Kijowie, Moskwie, Mińsku, Astanie, Ułan Bator, Lwowie oraz w Omanie (Maskat). Odbył się także wyjazd do Charkowa i Połtawy. Daryna Sokolova zrelacjonowała przebieg bezprecedensowego wydarzenia w dziejach akademickich relacji naszego kraju i Ukrainy – Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności, które obyły się w Kijowie w dniach 6-7 kwietnia.

Czy realne jest, aby w roku 2020 na polskich uczelniach studiowało 120 tysięcy studentów zagranicznych? Waldemar Siwiński przedstawił szczegółowy raport o studentach zagranicznych na polskich uczelniach, których jest już ponad 65 tysięcy. Ponad połowa z nich to Ukraińcy, zatem jednym z najważniejszych wyzwań jest zidentyfikowanie i opanowanie nowych rynków, a także stworzenie systemu rekrutacji, który pozwoli przyciągać do Polski młodych ludzi mających rzeczywiste predyspozycje do studiowania, wzbogacających swoją obecnością polskie środowisko akademickie. Jak stwierdził Waldemar Siwiński, „przebojem” ostatniego okresu są Indie – kraj o wielkim potencjale w tej dziedzinie, ale warto także przykładać dużą wagę do rekrutowania studentów z Chin, Kazachstanu, Rosji.

Szczególnie ożywioną dyskusję i wiele pytań wywołało wystąpienie Łukasza Wojdygi – pełnomocnika ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. NAWA, który przedstawił plany działania agencji, która najprawdopodobniej rozpocznie pracę już 1 października tego roku.

– Misją NAWA jest wzmacnianie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – zapowiedział dyrektor Wojdyga. – Agencja będzie pełniła funkcje pomocnicze i usługowe w stosunku do uczelni: najkrócej mówiąc, my będziemy „dawali wędkę”, a uczelnie będą „łowić”. NAWA będzie realizować 23 programy w czterech obszarach: Speed up Academic Career – rozwój indywidualnej kariery naukowej, Run International Education – umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej polskich uczelni, Participate in Academic Community – wsparcie organizacyjne umiędzynarodowienia, Poland – my first choice – przekrojowe programy stypendialne dla obcokrajowców. W zakresie działania agencji są także programy promocji języka polskiego.

Jednym z ważnych zadań tej instytucji będzie reintegracja wybitnych polskich naukowców pracujących za granicą (komponent „Polskie powroty”). W centrum zainteresowania agencji znajdą się także doktoranci, którzy mogą liczyć na wsparcie w mobilności zarówno długo- jak i krótkookresowej (np. wyjazd na kwerendę w zagranicznej bibliotece). Systematycznego, skoordynowanego działania wymagają także relacje z zagranicznymi absolwentami naszych uczelni, które w Polsce wciąż jeszcze „raczkują”.

Podczas panelu „Promocja i rekrutacja międzynarodowa - nowe priorytety: Indie, Chiny, Kazachstan i Azja Środkowa” jego uczestnicy: Tadeusz Chomicki, b. ambasador RP w Chinach, prof. Marek Tukiendorf, Ewa Kiszka z GUMed i Marta Szajnowska-Ksit z PW omówili dynamikę przyjazdów studentów zagranicznych z krajów tego obszaru i możliwości rozszerzenia współpracy. Dyskutowano m.in. o uwarunkowaniach ekonomicznych i społecznych wyjazdów na studia (poziom zamożności społeczeństwa, liczba krajowych uczelni), bezpieczeństwie współpracy z agencjami rekrutacyjnymi. Zaprezentowano także przykłady dobrych praktyk polskich szkół wyższych.

Dr Bianka Siwińska, koordynatorka programu „Study in Poland” przedstawiła założenia konkursu „Gwiazdy Internacjonalizacji”, w którym nagradzane będą osoby tworzące umiędzynarodowienie polskich szkół wyższych. Siwińska zapowiedziała także trzecią część publikacji „Czas internacjonalizacji”, która będzie miała swoją premierę podczas kolejnej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”, zaplanowanej na 28-30 stycznia 2018 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Na Politechnikę Śląską zaprosił uczestników narady prof. Marek Pawełczyk, prorektor PŚl., przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018, który przedstawił też jej założenia i program.

Zespół "Study in Poland"

Pełna galeria z narady